Etiske retningslinjer

Hos Tranemo stræber vi efter at opretholde et højt etisk niveau, der er i tråd med vores værdier. Der er en klar politik for etiske retningslinjer, der er designet ud fra vores egne krav, og hvad vores leverandører skal leve op til.

Vi interesserer os for, dem der producerer vores produkter, derfor kræver vi også at vores leverandører følger vores krav, til at drive etisk bæredygtig drift vedrørende:


Tvangsarbejde: Alle former for tvangsarbejde er forbudt, herunder fængselsarbejde eller slavearbejde.

ILO konvention nr. 29 og 105.


Forskelsbehandling: 

Vi accepterer ikke nogen form for forskelsbehandling på grund af race, kaste, etnicitet, social oprindelse, civilstand, seksuel orientering, handicap, religion, nationalitet, alder, køn og / eller fagforeninger eller politisk tilhørsforhold.

ILO:s konvention nr. 100 og 111.


Børnearbejde:  Vi overholder de internationalt fastlagte aftaler om menneskerettigheder og gode arbejdsforhold og accepterer ikke børnearbejde.

ILO-konvention nr. Konvention 138 og 182. Om børns rettigheder, artikel 32.


Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger:  Vi anerkender valgte medarbejderrepræsentanter og respekterer arbejdstagernes rettigheder til frit at associere, organisere sig og forhandle kollektivt i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvor de er ansat.

ILO-konvention nr. 87 og 98.


Kompensation og arbejdstid: Vi sikrer, at arbejdet udføres på grundlag af et anerkendt ansættelsesforhold etableret i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og praksis, samt internationale arbejdstager rettigheder.

ILO:s konvention nr. 1, 26 og 131.


Sikkerhed og sundhed: Arbejdstagernes sikkerhed skal prioriteres på alle tidspunkter. Arbejdsmiljøet skal opfylde gældende arbejds- og sikkerhedskrav, love og regler.


Forretningsetik: God forretningsetik og overholdelse af alle gældende love og regler er grundlaget for god forretningsskik. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.


Miljø: : Vi har fokus på løbende forbedringer og bæredygtig udvikling. Som minimum skal vores leverandører altid sikre overholdelse af alle acceptable miljømæssige love og regler.

Image