ELEKTRISK LYSBUE

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018 
Beklædning til beskyttelse mod varmerisikoen fra en elektrisk lysbue

Denne standard specificerer PPE beklædningen ved arbejde med elektricitet på åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Lysbue certificeret beklædning er altid kategori III modeller i.h.t. PPE-direktivet. Tekstilernes egenskaber og tøjets design er vigtige parametre i CE-mærkningen af beklædning til beskyttelse mod elektriske lysbuer.

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2:2009

IEC 61482-2:2009
ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Tranemo kommer i en overgangsperiode til at have sikkerhedsbeklædning med begge typer symboler. 

Tranemo´s lysbue beskyttende beklædning er mærket med IEC 61482-2 som inkluderer to testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 Open Arc (åben lysbue) som indebærer et mellemspændings område (>1000V) og EN 61482-1-2 Box test (retningsbestemt direkte lysbue) som indebærer et lavspændingsområde (400V). De to test har forskellige risikoniveauer. 

EN 61482-1-1 Open Arc test – Denne standard tester beskyttelsesniveauet på tøjet med hjælp af en åben lysbue. Testmetoden er sammenlignelig med den amerikanske lysbue standard ASTM F1959 og resulterer i en Arc Rating: ATPV (Arc Thermal Performance Value) og/eller EBT (Energy Break Open Threshold). Både ATPV og EBT er baserede på en 50% sandsynlighed for en 2. grads forbrænding. Amerikanerne bruger NFPA 70E til at håndtere risikovurderingen omkring elektrisk lysbue. NFPA 70E noteres også i den opdaterede IEC 61482-2 som en hjælp i risikovurderingen. For at kunne publicere den europæiske version af denne standard og for at følge PPE direktivet som kræver en 0% sandsynlighed for en skade/2. grads forbrænding, indeholder den europæiske Open Arc test en ny værdi: ELIM (Incident Energy Limit). Idéen med ELIM er at eliminere risikoen for en 2. grads forbrænding og hjælpe til at beskytte brugeren på en sikker måde uden at øge andre risikoer og i øvrigt forhindres i at arbejde.

Alle tre værdier (ATPV/EBT/ELIM) baseres på Stoll-kurven og et antal tests udført på tøjet/metervaren for at kunne beregne en Arc Rating. Resultatet angives i cal/cm² og værdien viser det energiniveau som tøjet skal klare for at beskytte mod en 2. Grads forbrænding, hvilket er en stor hjælp til at vælge korrekt beskyttelsesniveau.
Den nye mærkning kan omfatte både ELIM og ATPV eller EBT som nævnt ovenfor. Tranemo vil i en periode have begge værdier på den udvendige label. Dvs. ELIM for at vise ved hvilken Arc Rating, du har 0% sandsynlighed for en anden grads forbrænding, og ATPV / EBT for at være i stand til at forholde sig til den amerikanske risikovurderingsstandard NFPA 70E, der kun henviser til ATPV og EBT i sine PPE-kategorier for forskellige risikoniveauer. Tranemo vil løbende genteste alle metervarerne, og på grund af ændringerne i standarden vil der være forskelle i ATPV / EBT-resultatet sammenlignet med før, på enkelte metervarer og også på Tranemo Skinsafe ™ -kombinationer.

Som beskrevet i NFPA 70E, og af erfaringerne med Tranemo Skinsafe ™ -tests, er flere lag af lysbue certificeret beklædning en effektiv tilgang til at opnå den Arc Rating der kræves. Samtidig giver lag på lag princippet det mindste antal lag, den laveste vægt og komfort, hvilket øger sandsynligheden for, at beskyttelsesbeklædningen altid anvendes.
Den ind i mellem store forskel i værdien af ELIM og ATPV / EBT vil fremhæve vigtigheden af at bære flere lag i dit Tranemo Skinsafe ™ -system, for at være fuldt beskyttet. Luftspaleterne mellem lagene giver ekstra beskyttelse og en positiv margin i resultatet.

Det er vigtigt at forstå, at Arc Rating af det samlede system ikke kan beregnes ved at tilføje Arc Ratings for de enkelte lag. Den eneste måde at bestemme Arc Rating for det samlede system er at udføre en flerlags Arc test, der er sammensat som beklædningen vil blive båret i virkeligheden. Dette er, hvad vi kalder Tranemo Skinsafe ™ - test i flere lag, der giver en større mulighed for at vælge den rigtige PPE-kombination, der svarer til risikovurderingen.

ASTM F1506 er den amerikanske standard for lysbue risikoer. I standarden testes metervaren også med Open Arc test ASTM F 1959, der ligner den europæiske standard IEC 61482-2 for metervarer og beklædning. Den største forskel mellem de amerikanske krav sammenlignet med den europæiske standard, er forkulnings længden, hvor der bestemmes en maksimal værdi. Testen foretages efter 25 vaske og for at klare testen må forkulnings varigheden være max. 152 mm efter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet metervarerne som er udviklet til elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC, da dette giver en nyttig indikation af materialets flammehæmmende egenskaber i tilfælde af en lysbue ulykke.

(Elektrisk isolerende beskyttelsesbeklædning mod elektrisk stød eller beklædning til arbejde, der bevidst bruger en elektrisk lysbue (lysbuesvejsning og plasmabrænderskæring) er ikke omfattet af den europæiske IEC 61482-2-standard).

RISIKOANALYSE AF ELEKTRISKE LYSBUER

Dokumenter som NFPA 70E og ISSA Guidelines hjælper med at vurdere risici ud fra et praktisk perspektiv. Faren for en elektrisk lysbue omfatter termiske virkninger, støj, trykbølge, skarpe genstande, smeltet metal, optisk stråling med mere. Og det er vigtigt, at risikovurderingen tager højde for alle potentielle farer. For at sikre tilstrækkelig beskyttelse er det vigtigt, at hele kroppen er beskyttet af f.eks. hjelm med visir, høreværn, handsker og sikkerhedssko sammen med Tranemo beskyttelsestøj.

Den amerikanske standard for el sikkerhed på arbejdspladsen NFPA 70E er en konsensus standard, om hvordan man beskytter brugeren mod risikoerne ved en elektrisk lysbue. NFPA er udarbejdet for at hjælpe ansatte og arbejdere med at forstå elektriske farer og forklarer: risikovurdering, valg af PPE-beklædning ved risiko for lysbue og forklarer meget om sikre elektriske arbejdsmetoder.

EN 61482-1-1 Open Arc testar vid vilken energinivå arbetskläderna motstår en ljusbåge.

Vid val av arbetskläder och övrig PPE som skydd mot ljusbågerisk, anger NFPA 70E två metoder; beräknad händelseenergi eller kategorimetoden. Vilken som ska användas beror på om man har beräknat händelseenergin som den anställde kan utsättas för eller inte.

Image